ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

SceneWay ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2012 និងមានទីតាំងស្ថិតនៅណានជីងប្រទេសចិនមានជំនាញក្នុងប្រេងសារធាតុរំលាយនេះបន្ថែមទៀតជាដើម។

យើងខិតខំដើម្បីផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវផលិតផលដែលមានគុណភាព។ ស្នើសុំព, គំរូនិងសម្រង់, សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ!

សំណួរ